Tin tức & Sự kiện

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

XEM TIẾP
Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước

Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước

XEM TIẾP
QUYẾT ĐỊNH 17/2019/QĐ-TTG VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU

QUYẾT ĐỊNH 17/2019/QĐ-TTG VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU

XEM TIẾP